เอกสารในการเตรียมข้อกู้แบงค์ซื้อ CC Condominium2

สำหรับคุณลูกค้าที่กู้แบงค์สามารถนำเอกสารประกอบการการยื่นขอสินเชื่อธนาคารได้ดังนี้ครับ

 

รายได้ประจำ

-บัตรประชาชน/ ข้าราชการ ( ตนเอง + คู่สมรส )

-ทะเบียนบ้าน ( ตนเอง + คู่สมรส )

-ใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล ( ถ้ามี )

-ทะเบียนสมรส/ ใบหย่า

-ใบแจ้งความแยกกันอยู่

-หนังสือรับรองเงินเดือน/ สลิบเงินเดือน ( ถ้ามี )

-สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

-หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

กิจการส่วนตัว

-บัตรประชาชน/ ข้าราชการ ( ตนเอง + คู่สมรส )

-ทะเบียนบ้าน ( ตนเอง + คู่สมรส )

-ใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล  ( ถ้ามี )

-ทะเบียนสมรส/ ใบหย่า

-ใบแจ้งความแยกกันอยู่

-ทะเบียนการค้าหรือสัญญาเช่า

-รูปถ่ายกิจการ 3 รูปพร้อมแผนที่กิจการ

-หนังสือรับรองการจดทะเบียนทุกหน้า ( อายุไม่เกิน 1 เดือน )

-ภ.พ. 20

-สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 12 เดือน

-งบการเงินประจำปี ( ถ้ามี )